Tactical Defensive Seminar 02/12/17

Brazilian Jiu Jitsu tactical Defensive training Seminar

Tactical Defense Class: 02-12

2 intensive hours training with Brazilan Jiu Jitsu Black Belts:

  • Walter “Cascao” Vital
  • James Duscio

The Certificate of Achievement:

Tactical Defense Certificate of Achievement